torsdag 6 augusti 2009

Visa solidaritet - sjukdomsförklara regeringen!

Denna vecka har nätverket Resurs dragit igång ett solidaritetsuppror. Nätverket Resurs är ett partipoliskt obundet nätverk som verkar för de sjuka och utsatta i vårt samhälle, för er som inte vet det. På bloggen http://resurs.blogg.se uppmanar Jenny Fjell som är läkare och initiativtagare till nätverket Resurs oss till att visa solidaritet och aktivitet kring de allt hårdare konsekvenser för människor som den nya sjukförsäkringslagen och den sk. rehabiliteringskedjan (läs utförsäkringsskedjan) dömmer folk till.

Läs även mer här om nätverket och gå gärna med: resurs.ning.com.

Men i de stora tidningarna och i massmedia överlag är det tyst. Så som det varit tyst i politiken överlag om dessa frågor för utom några heroiska artikelserier på Aftonbladet och i Expressen, som belyst den nya fattigdomen i Sverige ur olika perspektiv. Ifrån ledarsidor, debattsidor och ifrån politiska partiers företrädare är det tyst. Det som hörs mest är förnekelsen. Förnekelsen att något dramatisk och skrämmande hemskt nu händer i vårt land, för hundra tusentals människor. En skoningslös utrensning av folk ur sjukförsäkringen på de mest horribla och rättsvidriga grunder.

Vad Alliansen och vissa delar av media fortsätter med är försök att tysta, lugna och förlöjliga de protester som lyckas sticka över vattenytan. Det senaste försöken är att publicera statistik på att även försäkringbolagen nu sänker sina premier som tack för den minskade sjukfrånvaron. Det ingår i strategin att tysta folks oro med sådana mutor. Folk skall bli glad för lite mer pengar i plånboken så de glömmer vad som hänt med den del av befolkningen som av någon anledning är just sjuk. Att man själv kan bli sjuk är det lätt att förtränga då.

Men varför denna förnekelse ifrån den dominerande borgerliga tidningskåren och alla dess journalister? Förklaringen är enkel egentligen, dels rädsla ifrån journalisterna själv att bli av med jobbet och dels är det ju borgerliga medias främsta uppgift att i alla väder försvara just denna nu sittande regering, med alla tillbuds stående medel verkar det dess utom som. Men brukar det ändå inte finnas en viss journalistisk heder att beskriva verkligheten som den är? Jovisst, men inte om man förut redan deltagit i lögnkampanjen mot de sjuka och arbetslösa, under åtminstone fem års tid tillbaka innan valet 2006, understött av näringslivets propagandaapparater och försök till totalt förledande av opinionen. För allt bygger på en lögnkampanj som inleddes flera år innan valrörelsen 2006. En lögnkampanj som även Socialdemokraterna deltog i, främst genom en praktisk poilitk av ökad kontroll och försämrad rättsäkerhet för de sjuka (de sk. försäkringsläkarnas ökande makt över besluten är bara ett exempel). Allt för att blidka borgeligheten och den opinion ute i landet borgerlighet redan lyckats vrida åt sitt håll. Även efter valrörelsen när verkställandet av den nya borgerliga socialpolitiken gått igenom deltog man villigt på den nya agendan som Alliansen ritat upp (det kallas nog eftervalanalys med ett finare ord). Den 8 september 2008 kunde man te x läsa följande i Svenska dagbladet:

Bland annat vill socialdemokraterna ha en konsekvent arbetslinje i alla socialförsäkringssystem, alla bör kunna delta i någon arbetsinsats varje vecka. Även om man är långtidssjukskriven eller har sjuk- eller aktivitetsersättning (jobb och utveklingsgaratin idag) ska man kunna kombinera ersättning med arbete.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1682493.svd

Även i tidningen Kommunalarbetaren kunde man läsa nästan samma text (ingen sk nyliberal tolkning enbart ifrån SVD såldes):

Nu talar socialdemokraterna om en "konsekvent arbetslinje i alla socialförsäkringssystem". De är övertygade om att alla kan och bör jobba på något sätt "om så bara en timme per vecka".

För att det ska bli möjligt vill de införa vad de kallar en alternativ arbetsmarknad, där anställningarna är permanent subventionerade.

Källa: http://www.ka.se/index.cfm?n=1644&o=1591&c=84209

Rubriken för artikeln är dess utom lätt osmaklig, det står Alla kan och bör jobba på något sätt och vi hoppas verkligen inte att Ylva Johansson själv uttalat detta. Nåväl det är en nog så osmaklig artikel och rubrik ifrån en journalist på en fackföreningstidskrift ändå och vi konstaterar väl bara att det är symptomatisk för journalister i allmänhet idag – att vara dumdristiga och okritiska. Nej alla kan och bör inte jobba - VISSA BLIR SÄMRE AV ATT JOBBA när de är sjuka, vissa är kroniskt sjuka och andra har latent återkommande sjukdomsbesvär som måste få rehabiliteras under en längre tid! Mer fördjupar jag mig inte i de konkreta dumheterna i ovan artikel om att alla kan jobba, vi konstaterar bara att enfald visst fåt råda över vetenskaplig kunskap även inom Socialdemokratin, för stunden just nu (mer i nästa blogg).

Lögnkampanjen som drevs på av Aliansen inför förra valrörelsen hade tre huvudingrensienser. Det första sjuktalen hade ökat lavinartat. Det andra fusket är utbrett inom välfärds och socialförsäkringen. För det tredje det lönade sig inte längre att jobba. Detta sammanfattades i parollen jobb inte bidrag. Hurraropen har varit många och backats upp av den än mer chauvinistiska bloggkommentaren efter den andra om hur lata folk är som lever på andras skattepengar till rena nidord om att sjuka och arbetslösa är parasitler på samhällskroppen. Nåväl, jag trodde det var det som skatter skulle användas till, att ge alla en skyddsförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet. Är det nått som är viktigare än nått annat i statskassans budget så är det väl att finansiera vår grundtrygghet, eller hur? Jag återkommer dock till den diskussionen lite senare i ett annat blogginlägg, då det är en ideologisk fråga som behöver sin egen utsvävningsrymd.

Låt oss istället för en gång skull ta död på denna lögnkampanj så att åtminstone nån journalist kan vakna ur sin dvala och inse hur bedragen han eller hon egentligen blivit.

”Sjuktalen hade ökat lavinartat.”

Vi är faktiskt inte sjukare idag än vid 60-talet slut! 1970 låg antalet ersatta sjukförsäkringsdagar på c:a hundra miljoner, det samma som år 2000. Vi hade en topp år 2003 på c:a 110 miljoner ersatta sjukdagar, men den var inte värre än toppen i mitten på 80-talet och bara markant högre än 1976.

Lång innan valrörelsen drogs igång, år 2005, så hade sjuktalen redan börjat vända nedåt. Det är sant att antalet förtidspensionerade ökade under samma tid men det är även långtidarbetslösa (ifrån det svåra 90-talet), som närmat sig pensions åldern, vilka gått i förtidspension, som den siffran handlar om. Vi får ju även allt fler i den övre åldersgruppen. Antalet sjukskrivna personer minskade faktiskt ifrån 298 000 år 2003 till 211 900 år 2005 och fortsatte att minska 2006. Om man tittar på hela det sk. utanförskapet (sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade) så kan vi se en ökning men det beror på vilket år vi jämför med. Jämfört med år 2000 rör det sig om 177 000 personer, varav ökad arbetslöshet står för 101 000 personer Förtidspensionering hade ökat med 102 000 personer under samma period. Men om man nu skall titta på det sk. hela utanförskapet och dess kostnader så kan man göra så som regeringar själv brukar göra , nämligen titta på utvecklingen av antal sk. helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag. Då ser vi en sjunkande kurva sedan 1994 ifrån 1 156 321 till 1 033 338 2003 (året för toppen för antalet sjukskriva (i början av år 2003).

Källa: http://www.scb.se/Statistik/OV/OV9998/2003M05/OV9998_2003M05_DI_01_SV_Summa_helekv.gif

Om vi tittar på en annan siffra, nämligen sysselsättningsgraden inom befolkningen (18-64 år) så ökade den ifrån c: 72% år 1997 till 75 % år 2000, dalade till knappt 73 % år 2004 för att åter stiga till 75 procent år 2006. Men sysselsättningsgradens största minskning kom mellan åren 1990, ifrån 83 % till 72 % år 1994, på grund av att arbetslöshet steg! Vi kan lätt konstatera att Aliansens kampanj enbart byggt på lögner på den här punkten med det ökade sjuktalen och även om det ökande utanförskapet överlag. När den ökade som mest var när vi hade en borgerlig regering i början på 90-talet!

”Fusket är utbrett inom välfärds och socialförsäkringssystemen.”

Här hittar vi en av de verkliga godbitarna när det gäller snaskiga överdrifter, där två näringslivsföreträdare använder lögnen om "lögnen" som vapen (man påstår att det ljugs om att vi inte ljuger/fuskar). Därill den mest tillspetsade formuleringen hittar vi även här, i DN Debatt 2007-10-17 där en artikel av Stefan Fölster och Fredrik Bergström fått rubriken; ”95 % av svenskarna kringgår välfärdssystemen”, om det utbredda ”fusket”.

Låt oss först ta död på lögnen om de ökande socialförssäkringskostnaderna. Socialförsäkringens utgifter, löpande priser, i förhållande till BNP har snarare minskat, ifrån 16,9 % av BNP till 15,4 % av BNP år 2006. Dess utom har Försäkringskassan konstatera att i socialförsäkringssystemet som helhet 2006 översteg inkomsterna utgifterna med 119 miljarder kronor (Försäkringskassan analyserar 2007:5, s. 44). 119 MILJARDER KRONOR, så mycket var ”överskottet” år 2006 i socialförsäkringarna!

Vi fortsätter på temat tokiga rubriker på tidningsartiklar. I DN 2008-04-22 00:50 (inte bra tid på dygnet för rubriksättning visst) sätts rubriken; ” Av socialbidragspengarna fuskas en femtedel bort”.

Om man däremot läser innehållet i artikeln ser vi verkligen det absurda och totalt felaktiga i rubriken:

Delegationen mot felaktiga utbetalningar har gjort egna undersökningar av vad allmänheten tror. De visar att upp emot tre fjärdedelar av såväl allmänheten som tjänstemän vid de bidragsutbetalande myndigheterna tror att bidragsbrotten är omfattande. Detta är oroväckande och riskerar att undergräva tilltron till systemen. Samtidigt visar andra undersökningar av själva utbetalningarna att 96 procent av de utbetalade beloppen i olika system är helt korrekta.

Totalt motsvarar detta 4 procent av de totala utbetalningarna, varav hälften - 2 procent - är bidragsbrott (de andra 2% är myndighetens eget slarv)! I övrigt, vad myndighetspersoner och allmänheten tror bevisar ingenting, möjligen då enbart att borgarna redan lyckats med sitt vilseförande av den allmänna opinionen!

Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1682493.svd

Om vi går till fusket kring just sjukförsäkringen så var en av de sk. säkra källorna som Alliansen även byggde sina uttalanden på, rykten ifrån Försäkringskassan själv att 20% av bidragen skulle bestå av fusk. Vid närmare granskning samma år som ovan undersökning 2007 lämnade Försäkringskassans däremot en dementi (som delvis hemlighölls) där det visade sig att det inte var var 5:e person, utan 2 personer av 10 000 som bevisligen fuskade! Låt mörketalet vara det tiodubbla så har vi ett fusk på 2 promille! Naturligtvis ville inte Försäkringskassan trots påstötningar skicka ut ett nytt pressmeddelande, utan meddelande bara till TT att det uppstått ett missförstånd. Det är visst inte så lätt att vara en varelse med ryggrad alltid för vissa människor på den myndigheten. Är det någon läsare som betvivlar att budskapen om det utbredda fusket inom socialförsäkringarna varit något annat än en stor propagandalögn, om inte den största propagandalögnen som svensk politik någonsin drabbats av, så är det bara att googla sig vidare på siffrorna ovan och orden socialförsäkringarna eller sjukförsäkringen.

”det lönade sig inte längre att jobba” (jobb inte bidrag)

För en gång skull skall jag börja med att hålla med om rubriken här. Det lönar sig allt mindre att jobba för arbetare och lägre tjänstemän. De svenska lönerna har nämligen halkat efter omvärlden de senaste tio åren. I förhållande till vad som producerats har de minskat än mer. Sverige ligger näst sist i Europa om man jämför utveklingen mellan 1981 och 2005, bara Irland har en sämre löneutveckling.

Men det var nog inte det som Aliansen menade. Om vi skall vara lite godhjärtade så menade de att i förhållande till vad man får i ersättning ifrån A-kassa och sjukförsäkringen så lönade det sig inte att jobba (och folk är ju fuskare som hellre går hemma, det har vi ju bevisat ovan, he).

Sanningen är ju att många idag inte får ut ens 80 % av sin lön i A-kassan (de första 200 dagarna) sju av tio nådde inte upp till den nivån innan den borgerliga regeringen tog makten och nu är det så illa som åtta av tio! Taket i A-kassan ligger på låga 18700 i månaden och har du haft en bruttolön på 23000 kr (exempel på en byggnadsarbetares eller sjuksköterskas ingångslönenivåer) får du bara ut 64% av din nettolön (beräknat med 30% kommunallskatt)i arbetslöshetsersättning! Sjuksköterskor, poliser och journalister, får bara cirka 50 procent av sin tidigare lön (källa tidningen Kollega). Det samma gäller naturligtvis också då för de långtidssjukskrivna, som nu även ovan på allt fått sin sin ersättning sänkt från 80% till 75%.

Om man nu får nån ersättningen alls ifrån sjukförsäkringen mer, vilket jag kommer att diskutera mer i nästa blogginlägg här av mig i samband med nätverket RESURS solidaritetskampanj. Det lär i alla fall vara klart som korvspad att Aliansen har ljugit och bedragit svenska folket för att kunna inta regeringsmakten. Så nu väntar vi bara på att Sveriges journalistkår vaknar ifrån fönekelseprocessen när fakta lyser dem i ögonen. För vi har något mycket sjukt i detta land att belysa och den sjukdomen har den giftiga organiska beteckningen M+Fp+KD+C!

Där inte källa anges kommer fakta och statistik för den här artikeln ifrån Ekonomihandboken utgiven av ETC år 2006. En bok som underbygger alla argument med fakta ifrån offentlig statistik ifrån bla Statistiska centralbyrån och Riksrevionsverket.

4 kommentarer:

 1. Väl jobbat och välkommen i bloggosfären. Det du skriver är viktigt och vi behöver fler som talar om sanningen - många fler.

  SvaraRadera
 2. Ett enastående researchjobb som borde toppa varenda löpsedel i hela Sverige.

  SvaraRadera
 3. Bockar och tackar för det berömmet!

  SvaraRadera
 4. bra ! men varför skickar du inte in detta till aftonbladet och expressen och gärna till janne josefsson också ! så att hela sverige kan läsa om allt detta viktiga och att det blir uppmärksammat innan valet !? 4 år till med denna regering och alla sjuka och arbetslösa är ju helt körda då !

  SvaraRadera

Bookmark and Share
Startblogg.se Creeper